Uncategorized · August 16, 2021

ความเสี่ยงของผู้ก่อการร้ายต่อสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นหลังกลุ่มตอลิบานเพิ่มขึ้น ประธานร่วมอ้าง

ประธานร่วมของบุคลากร มาร์ค มิลลีย์ แจ้งกับวุฒิสมาชิกเมื่อวันอาทิตย์ว่า การประเมินครั้งก่อนว่ากลุ่มก่อการร้ายจะฟื้นคืนชีพในอัฟกานิสถานได้เร็วแค่ไหน จะเร่งความเร็วขึ้นเพียงเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ ตามแหล่งข่าวบางแหล่งใน โทรศัพท์เชื่อมต่อกับ.

ทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญ: การปกป้องสหรัฐฯ ต่อการคุกคามของผู้ก่อการร้ายต่อบ้านเกิดเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้สหรัฐฯ เข้ามามีส่วนร่วม สงครามปี 20 ปฏิทินนี้