Uncategorized · October 14, 2021

ไบเดนจะต้องใช้ยุทธศาสตร์(et) B หากวาระทางกฎหมายของเขาติดอยู่ก่อนการประชุมสุดยอดสภาพภูมิอากาศในท้องถิ่นของสหประชาชาติ

แผน A สำหรับ White Dwelling กำลังจะเดินเข้าไปในการประชุมสุดยอดด้านสภาพอากาศในท้องถิ่นของ UN ในเมืองกลาสโกว์ด้วยกฎหมายลดการปล่อยมลพิษฉบับใหม่จากสภาคองเกรส แผน ข ยากขึ้น.

ภาพสำคัญ: ใครๆก็เดาได้ ไม่ว่าการเตรียมการสมานฉันท์ของพรรคประชาธิปัตย์จะมาก่อนหรือไม่ การประชุมสุดยอดจะเริ่มขึ้นเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาสามสิบวัน และหากเป็นเช่นนั้น การลงทุนด้านสภาพอากาศขนาดใหญ่จะสมบูรณ์หรือไม่